Truy cập nội dung luôn

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức TTYT Gò Công Đông năm 2018
  Bảng kết quả dự tuyển Y tế 2018
  Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức y tế
  Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế (danh sách đủ điều kiện)
  Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018
  Thông báo về việc thay đổi điều kiện nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018
  Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018
  Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
  Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
  Kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở y tế "Xanh-Sạch-Đẹp"
  Kế hoạch hoạt động phòng chống SXH 2016
  QĐ 616/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai QĐ 2218, NQ 39
  Kế hoạch Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày "Quốc tế hạnh phúc 20-3"
VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức TTYT Gò Công Đông năm 2018
 Bảng kết quả dự tuyển Y tế 2018
 Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức y tế
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế (danh sách đủ điều kiện)
 Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018
Tất cả videos

Liên kết Liên kết