Truy cập nội dung luôn

Tin tức tuyển dụng Tin tức tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức TTYT Gò Công Đông năm 2021 Thông báo tuyển dụng viên chức TTYT Gò Công Đông năm 2021
  Tải về Tải về nhu cầu tuyển dụng viên chức 2021 Tải về Phiếu đăng kí...
Kế hoạch tuyển dụng năm 2021 Kế hoạch tuyển dụng năm 2021
    Tải về Tải về Nhu cầu tuyển dụng 2021  

Văn bản tuyển dụng Văn bản tuyển dụng

Chưa tìm thấy tài liệu phù hợp!

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết