Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Tân Thành Trạm y tế xã Tân Thành

Tên trạm: Trạm Y tế xã Tân Thành

Địa chỉ: ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông

Năm trạm được thành lập: Thành lập lại 09/11/2016 ( QĐ 3436/ QĐ-UBND Tỉnh Tiền Giang

Trưởng trạm: Bs Phạm Viết Thanh

Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe  ban đầu theo qui định tại Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Kết quả hoạt động: Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay: Được UBND Tỉnh Tiền giang công nhận xã đạt tái phúc tra Bộ tiêu chí QGVYTX năm 2018. Nhiều năm liền đạt Tập thể lao động tiên tiến.

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết