Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Phước Trung Trạm y tế xã Phước Trung

Tên trạm: Trạm Y tế Phước Trung

Địa chỉ:ấp Thanh Nhung 2 xã Phước Trung

Năm trạm được thành lập: 2016

Trưởng trạm: Lê Thành Tiến Thạnh

Lĩnh vực hoạt động: Khám chữa bệnh và dự phòng

Kết quả hoạt động: tốt

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay: đạt chuẩn quốc gia năm 2006,đạt tiêu chí quốc gia năm 2016.

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết