Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Kiểng Phước Trạm y tế xã Kiểng Phước

Tên trạm: Trạm Y tế Kiểng Phước.

Địa chỉ: ấp Chợ, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Năm trạm được thành lập: 1998

Trưởng trạm: Nguyễn Thị Lệ Dung

Lĩnh vực hoạt động: Khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.

Kết quả hoạt động:

- Năm 2003: Trạm Y tế được công nhận đạt 10 Chuẩn Quốc gia về Y tế xã.

- Năm 2013: Trạm Y tế được công nhận đạt 10 Tiếu chí quốc gia về Y tế xã.

- Năm 2016: Tái công nhận Trạm Y tế đạt 10 Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã.

- Năm 2017: Trạm Y tế được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền trong công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết.

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay:

- Năm 2005: Trạm Y tế được công nhận đạt 10 chuẩn Quốc gia về Y tế xã.

- Năm 2011: Bằng khen UBND tỉnh đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua phòng chống dịch Sốt xuất huyết năm 2010.

- Năm 2013: Bằng khen UBND tỉnh đã có thành tích đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2013.

- Năm 2013: Đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020.

- Năm 2017: Bằng khen UBND tỉnh đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua phòng chống dịch Sốt xuất huyết năm 2016.

- Năm 2017: Trạm Y tế đã có thành tích đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2016.

- Năm 2018: Bằng khen UBND tỉnh đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua phòng chống dịch Sốt xuất huyết năm 2017.

- Năm 2018: Bằng khen UBND tỉnh - Tập thể lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

- Năm 2019: Bằng khen UBND tỉnh đạt thành tích trong phong trào thi đua phòng chống dịch Sốt xuất huyết năm 2018.

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết