Truy cập nội dung luôn

Trạm y tế xã Bình Ân Trạm y tế xã Bình Ân

Tên trạm: Trạm Y tế xã Bình Ân     Số điện thoại: 0273.3 948031

Địa chỉ: Ấp Gò Me - xã Bình Ân - huyện Gò Công Đông -Tỉnh Tiền Giang

Năm trạm được thành lập: 1985

Trưởng trạm: Lê Thị Đẹp

Lĩnh vực hoạt động: Khám chữa bệnh và phòng chống dịch.

Kết quả hoạt động: Đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2014, tái phúc tra năm 2018.

Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay:

    -Tập thể lao động tiên tiến năm 2014.

    -Quyết định Số 601/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 Tập thể lao động xuất sắc năm 2015. 

    -Quyết định Số 198A/QĐ-SYT ngày 01/01/2018 Giấy chứng nhận Tập thể lao động tiên tiến năm 2017.

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết