Truy cập nội dung luôn

Thành tựu thành tích Thành tựu thành tích

Năm
Danh hiệu thi đua
Hình thức khen thưởng
Số, ngày, tháng , năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; Cơ quan ban hành quyết định

2012

Hạng nhất về chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 15/01/2013.

2013

- Góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và BVTQ.

- Hạng nhì về chăm sóc SKND 2013.

- Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc 2 năm (2012-2013)

-Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

-Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang

-Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang

-Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 26/8/2013.

 

-Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 27/02/2014.

-Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 28/4/2014.

 2014

Hạng nhì về chăm sóc SKND năm 2014

Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 12/01/2015

2015

Hạng nhì thi đua ATVSTP năm 2015

Có thành tích phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015

Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang

Bằng khen của UBND tỉnh

Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/4/2016

Quyết định số 3775/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

 2016

 

 Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang

 Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của Uỷ ban nhân danh tỉnh Tiền Giang

 

2017

Thành tích Tập thể lao động xuất sắc

Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang 

Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của Uỷ ban nhân danh tỉnh Tiền Giang

2017 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm 2016 - 2017.

- Bằng khen của UBND tỉnh, 

 
2017 Phong trào thi đua ATVSTP năm 2017.

-Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, hạng nhì 

 
2018   Tặng cờ Thi đua UBND tỉnh Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 01/02/2018
2019 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Bằng khen công nhận nhanh hiệu, tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh, 

Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 20/04/2020
2019  

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 10/06/2020

 

 

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết