Truy cập nội dung luôn

Chức năng nhiệm vụ Chức năng nhiệm vụ

 

Trung tâm Y tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 3523/QĐ-SYT ngày 28/12/2018 của Sở Y tế Tiền Giang, có 2 chức năng là khám chữa bệnh và y tế dự phòng với nhiệm vụ chính là chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Trung tâm Y tế có 5 phòng chức năng, 15 khoa chuyên môn và 13 Trạm Y tế xã, thị trấn; Tổng số cán bộ, viên chức là 265 người; Trong đó công chức là 01, viên chức là 254 và người lao đồng hợp đồng theo Nghị định số 161 của chính phủ là 10 người.
Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông có cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị tương đối đầy đủ, đã đáp ứng tốt nhu cầu công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Tập thể cán bộ, viên chức của đơn vị có đầy đủ năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn có tinh thần thái độ phục vụ tốt đối với Nhân dân, thực hiện nghiêm 12 điều Y đức, 10 điều Dược đức, qui tắc ứng xử với đồng nghiệp, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân và khách hàng và "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Công tác khám chữa bệnh, hàng năm đơn vị thực hiện đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao như số lần khám chữa bệnh, số bệnh nhân điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh…; Công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, hàng năm đều được Sở Y tế đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

     Phòng Tài chính kế toán của TTYT H.GCĐ là phòng tài chính kế toán chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc TTYT H.GCĐ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của TTYT H.GCĐ

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của TTYT, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí tại TTYT H.GCĐ.

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của TTYT H.GCĐ.

4. Tổ chức công tác kế toán trong TTYT H.GCĐ theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của TTYT H.GCĐ.

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết và kiểm kê tài sản.

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

7. Tổng hợp tình hình,  số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của TTYT H.GCĐ.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Lập dự toán chi từ nguồn ngân sách nhà nứơc cấp và nguồn thu phí lệ phí.

2. Xây dựng phương án thực hiện NĐ 43/CP, qui chế chi tiêu nội bộ và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

3. Tổ chức thu viện phí nhanh chóng, thuận tiện, tránh phiền hà. Thu theo giá do cơ quan có thẩm quyền qui định. Niêm yết công khai. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu theo các qui định.

4. Kết hợp với Phòng Kế hoạch - NV và Phòng TC - HC xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của TTYT H.GCĐ.

5.Tổ chức công tác kế toán theo đúng qui định hiện hành:

    - Thủ quỹ: quản lý tiền mặt, rút tiền từ Kho bạc về, thu các khoản thu, chi khi có lệnh của kế toán trưởng và giám đốc, kiểm kê quỹ.

    - Kế toán viện phí: thu viện phí, thanh toán viện phí bệnh nhân chuyển khoa, ra viện, thu tạm ứng bệnh nhân, quyết toán lai thu, mở sổ sách, lưu giữ chứng từ.

    - Kế toán quyết toán hóa đơn: nhận quyết toán hóa đơn bán hàng thu viện phí, lập thủ tục nộp tiền vào Kho bạc, niêm yết bảng giá, kiểm tra giám sát các điểm thu. Quản lý phiếu thanh toán ra viện.

    - Kế toán thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế: kiểm tra tính hợp lệ, nhận báo cáo của 11 trạm y tế sau đó tổng hợp báo cáo, kết xuất dữ liệu lên cổng giám định theo đúng qui định, mở sổ sách, lưu giữ chứng từ.

    - Kế toán dược: tham gia với Khoa Dược kiểm nhập thuốc, kiểm kê,  đối chiếu sau kiểm kê. Mở sổ theo dõi nhập kho, theo dõi công nợ. Theo dõi hợp đồng kinh tế, thanh toán tiền thuốc các công ty, theo dõi nghiệm thu bàn giao, thanh lý hợp đồng khi kết thúc hợp đồng.

    - Kế toán vật liệu: mở thẻ kho, lập phiếu nhập kho, xuất kho, kiểm kê, theo dõi tăng giảm theo giá trị về vật tư văn phòng,  in ấn phẩm, vật rẽ tiền mau hỏng, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng, báo cáo tổng kết vật liệu.

    - Kế toán tài sản cố định: mở sổ sách, phiếu nhập, thẻ kho, kiểm kê, lập thẻ tài sản cố định, dán phiếu kiểm kê, báo cáo tổng kết tài sản

    - Kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách: Lập các bảng chi chế độ cho CBVC: lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, khoán chi …các bảng truy lãnh, báo cáo lao động tiền lương, thẻ BHYT, đối chiếu số nộp BHXH, BHYT, quyết toán chi chế độ BHXH, lập giấy rút tiền và chuyển khoản.

- Kế toán tổng hợp: Phân khai dự toán kinh giao và bổ sung trong năm, lập báo công khai tài chính, lập phiếu thu và chi của các nguồn kinh phí, hạch toán các chứng từ lên phần mềm, lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gởi, lập đối chiếu tiền gửi và đối chiếu ngân sách, lập báo cáo thu chi từ nguồn thu của đơn vị, lập báo cáo tài chính năm.

- Kế toán trạm y tế xã, thị trấn: Nhận chứng từ và rút kinh phí, chuyển khoản kinh phí, theo dõi kinh phí của từng trạm y tế xã, lập báo cáo thu chi của nguồn thu trạm y tế xã.

- Kế toán kinh phí ngoài khoán và CTMT: Nhận chứng từ và rút kinh phí, chuyển khoản kinh phí, đối chiếu nguồn kinh phí thu chi.

- Tổ trưởng thu viện phí: Sắp lịch trực thu viện phí 2 cơ sở, Giám sát tổ thu viện phí 2 cơ sở 1 tuần/lần, Giải quyết và hổ trợ kế toán quyết toán hóa đơn trong công tác khi thu viện phí, giá thu và phần mềm khi gặp sự cố.

    - Kế toán trưởng: Lập dự toán, xây dựng phương án NĐ 43/CP, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ,  theo dõi giám sát tổ chức thực hiện quản lý tài chính theo qui định nhà nước.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Căn cứ vào Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện;

Căn cứ vào Thông tư 37/2016 /TT-BYT ngày 25/10/216 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số số 3523/QĐ-SYT ngày 28/12/2018 của Sở Y tế Tiền Giang Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Gò Công Đông;

Căn cứ vào Quyết định số 126/QĐ-TTYT  ngày 08/4/2019 của Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm y tế Gò Công Đông;

Phòng Kế hoạch Tổng hợp xây dựng chức năng, nhiệm vụ của phòng cụ thể như sau:

 1. CHỨC NĂNG

Phòng Kế hoạch tổng hợp của Trung tâm Y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Trung tâm Y tế.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn.

 1. NHIỆM VỤ

 1.  Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm, Tham mưu cho Giám đốc hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch để thực hiện và quản lý các mặt hoạt động của Trung tâm y tế từ chương trình dân số, y tế dự phòng đến hoạt động điều trị. 

 2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch của Trung tâm để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo. 

 3. Thực hiện chế độ thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác y tế, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên. 

 4. Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị. Đề xuất nhu cầu và phối hợp thực hiện công tác đào tạo chuyên môn, kỷ thuật đối với tất cả các đơn vị trực thuộc.

 5. Tổ chức phối hợp công tác giữa các phòng, khoa, Trạm Y tế  trong đơn vị, giữa đơn vị với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

 6. Thường trực Hội đồng chất lượng bệnh viện, tổ Bảo hiểm y tế. Triển khai, giám sát hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện, khám chữa bệnh BHYT trong đơn vị. Theo dõi tiến độ thực hiện bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Tung tâm y tế và các tiêu chí thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

 7. Phối hợp các đơn vị chức năng TTYT tổ chức kiểm tra giám sát công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch; thực hiện các chương trình dự án, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã.

 8. Thực hiện chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. 

 9. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. 

 10. Tổ chức công tác thường trực toàn TTYT.

 11. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. 

 12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện. 

 13. Căn cứ kế hoạch chung của đơn vị lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, trang thiết bị y tế trong đơn vị, trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch được duyệt. 

 14. Duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời. 

 15. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy. 

 16. Tổ chức học tập cho các thành viên trong đơn vị hoặc các đơn vị, bộ phận tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả. 

 17. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật trong phòng bệnh và khám chữa bệnh.

 18. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

 1. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

 1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp chịu sự quản lý trực tiếp của Giám dốc TTYT

 2. Phòng Kế hoạch Tổng hợp chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của các phòng chức năng thuộc Sở Y tế và UBND huyện; có mối quan hệ, phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện (khi được sự thống nhất của BGĐ)

 3. Phòng Kế hoạch Tổng hợp có nhiệm vụ phối hợp với phòng chức năng và các khoa liên quan thực hiện tốt chức năng được phân công.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUNG CỦA KHOA DƯỢC

 1. Chức năng của khoa Dược

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

 1. Nhiệm vụ của khoa Dược
 1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa). 
 2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu. 
 3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
 4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc".   
 5. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
 6. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
 7. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.
 8. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
 9.  Tham gia chỉ đạo tuyến.
 10.  Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
 11.  Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
 12.  Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.
 13.  Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ.   
 1. Cơ cấu tổ chức của khoa Dược :

Khoa Dược bao gồm các bộ phận chính sau:

 1. Nghiệp vụ dược;
 2. Kho và cấp phát;
 3. Thống kê dược;
 4. Dược lâm sàng, thông tin thuốc; 
 5. Quản lý hoạt động chuyên môn của Nhà thuốc bệnh viện.

 

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG DÂN SỐ

   I.CHỨC NĂNG:

       Phòng Dân số trực thuộc Trung tâm Y tế có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, truyền thông giáo dục về Dân số- KHHGĐ trên địa bàn huyện, chịu sự quản lý của Trung tâm Y tế, Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật về dịch vụ KHHGĐ, truyền thông của các trung tâm liên quan ở cấp tỉnh.

   II.NHIỆM VỤ:

1. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về dân số-KHHGĐ và truyền thông về dân số - KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số- KHHGĐ thuộc Sở Y tế và thực hiện tình hình trên địa bàn huyện trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Triển khai các nghiệp vụ chuyên môn về cung cấp dịch vụ, cung cấp dịch vụ về dân số- KHHGĐ theo phân cấp và quy định của pháp luật.

3. Triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục, vận động phổ biến các sản phẩm truyền thông về dân số-KHHGĐ.

4. Hướng dẫn kiểm tra các hoạt động về chuyên môn dân số-KHHGĐ của Trạm Y tế và cộng tác viên dân số ấp.

5. Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số- KHHGĐ, các dự án khác Chi cục Dân số-KHHGĐ phân công.

6. Tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức Dân số-KHHGĐ và công tác viên Dân số-KHHGĐ ấp.

7.  Tham mưu Ban Giám đốc về công tác tổng kết, phát động thi đua hàng năm theo chuyên đề. Tổng hợp và đề xuất xét thi đua.

8. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

9. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác do Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh và Trung tâm Y tế huyện giao.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

      I. CHỨC NĂNG:

          Phòng điều dưỡng của Trung tâm Y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc trung tâm y tế và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh; có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; có trách nhiệm tổ chức và thực hiện công tác xã hội tại Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông.

    II. NHIỆM VỤ:

1/ Công tác điều dưỡng:

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện đề trình Giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí thực hiện đúng các qui định kỹ thuật của bệnh viện và Quy chế bệnh viện.

- Thamgia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí trước khi tuyển dụng.

- Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh, kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

- Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

- Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo ban giám đốc.

- Thường trực hội đồng điều dưỡng.

2/ Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn:

          - Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện theo quy định.

          - Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

          - Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của tổ.

          - Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

          - Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

          - Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

          - Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

          - Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

          - Thường trực hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn

          3/ Công tác công tác xã hội:

          - Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm:

          + Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;

          + Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;

          + Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;

          + Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;

          + Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);

          + Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;

          - Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

          + Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

          + Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

          + Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:

          + Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;

          + Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;

          + Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

          - Vận động tiếp nhận tài trợ: Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

          - Hỗ trợ nhân viên y tế:

          + Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

          + Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

          - Đào tạo, bồi dưỡng:

          + Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội;

          + Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

          - Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

          - Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).

          4/ Công tác chất lượng bệnh viện:

          - Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong trung tâm để trình giám đốc phê duyệt các tiêu chí:

          + A4.6: Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp.

          + C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn.

          + C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh.

          + D2. Phòng ngừa các sai sót, sự cố và  khắc phục.

          - Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại khoa phòng;

          - Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

          - Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

          - Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

          - Phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

          - Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

          - Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

          - Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

          - Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay.

          - Giám sát, đánh giá việc triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn tại Trung tâm Y tế.

          - Chất thải rắn tại được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định.

          - Chất thải lỏng  y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc .

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

 ( CS Tân Tây- CS Tân Hòa)

Khoa HSCC là khoa lâm sàng có nhiệm vụ tiếp nhận cấp cứu ban đầu,  khám và điều trị bệnh nội và ngoại trú. Điều trị và chăm sóc các bệnh ngoại chấn thương đơn giản, các vết thương phần mềm và những chấn thương phần mềm.

Khoa HSCC làm việc theo chế độ thủ trưởng, trưởng khoa là người lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của khoa theo chức năng nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của khoa trước Giám đốc Trung Tâm Y tế và phó giám đốc phụ trách khối. Khoa thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau:

I. Chức năng:

          Khoa HSCC là khoa lâm sàng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của phó giám đốc phụ trách khối điều trị, giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc bệnh viện về:

-  Lập kế hoạch hoạt động của khoa.

-  Thực hiện và tự kiểm tra các qui chế của bệnh viện.

-  Thực hiện chỉ tiêu của bệnh viện giao.

-  Nhận và bảo quản trang thiết bị được bệnh viện cung cấp.

      II.Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận cấp cứu ban đầu.

- Khám chữa bệnh ngoại chấn thương, bỏng, các vết thương phần mềm.

- Khám điều trị bệnh nội và ngoại trú.

- Thực hiện các thủ thuật mà Bộ y tế cho phép.

- Thực hiện các quy chế chuyên môn mà Bộ y tế ban hành còn hiệu lực.

- Tham gia các đợt tập huấn trong và ngoài bệnh viện.

- Đưa cán bộ đào tạo dài hạn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và các hội đồng khác.

- Quản lý cơ sở, trang thiết bị y tế lẫn trang thiết bị văn phòng tại khoa.

- Tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tham gia các hội đồng chuyên môn của bệnh viện.

- Hổ trợ cho khoa Nội, Sản và Khoa XN-CĐHA khi có yêu cầu.

- Tham gia cấp cứu ngoại viện khi có nhu cầu.

- Tổ chức họp khoa 1 tháng/ lần hoặc đột xuất khi Trưởng khoa yêu cầu.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA NỘI TỔNG HỢP

(CS Tân Tây- CS Tân Hòa)

      I.CHỨC NĂNG

 1. Khoa nội là khoa lâm sàng, thực hiện các phưong pháp không phẩu thuật để chữa bệnh.

 1. Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.

 1. Khoa nội là khoa trọng điểm, có liên quan đến nhiều chuyên khoa trong Trung tâm; khoa phải bố trí ở trung tâm của cơ sở, thuận tiện cho công tác hồi sức cấp cứu người bệnh, làm các xét nghiệm lâm sàng.

 1. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

  II. NHIỆM VỤ

 • Giao kế hoạch giường bệnh, căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện phù hợp theo nhóm bệnh: hô hấp, tiêu hóa nội tiết, huyết học, buồng người bệnh nặng, nhẹ, buồng cấp cứu…

 • Tạo điều kiện cho khoa đảm bảo nhiệm vụ: có buồng làm thủ thuật, để dụng cụ, thuốc cấp cứu, chuẩn bị tiêm truyền, chuẩn bị ăn cho người bệnh. Đủ nước sạch cho người bệnh sử dụng.

 • Bố trí nơi làm việc của trưởng khoa, bác sĩ điều trị, buồng hành chính khoa, buồng tắm cho các thành viên trong khoa sử dụng.

 • Thực hiện quy chế nhiệm vụ trưởng khoa lâm sàng.

 • Thăm khám người bệnh ngay, bổ sung hồ sơ bệnh án, cho làm các xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán xác định bệnh, ghi y lệnh điều trị, chế độ chăm sóc dinh dưỡng…

 • Mời hội chẩn theo quy chế hội chẩn trong các trường hợp bệnh nặng, khó chẩn đoán hoặc có liên quan đến các khoa khác.

 • Phát hiện kịp thời và xử lý khẩn trương theo quy chế cấp cứu cho người bệnh có diễn biến nguy kịch.

 • Thăm khám lại cho người bệnh ít nhất mỗi ngày một lần; sau mỗi lần thăm khám phải ghi vào hồ sơ bệnh án, ghi rõ họ, tên, chức danh.

 • Khi thực hiện các thủ thuật nội khoa, phải giải thích cho người bệnh biết, thực hiện các quy định kỹ thuật bệnh viện, đảm bảo chất lượng, an toàn cho người bệnh; trường hợp phối hợp với các chuyên khoa khác phải trao đổi để chọn kỹ thuật phù hợp, ghi vào hồ sơ bệnh án đầy đủ và chuẩn bị phương tiện cấp cứu chu đáo.

 • Đón tiếp ngay người bệnh và đưa người bệnh vào buồng bệnh.

 • Khai thác các chỉ tiêu sinh tồn mời bác sĩ điều trị đến thăm khám và nghiêm chỉnh thực hiện y lệnh.

 • Đưa người bệnh có chỉ định đi khám chuyên khoa trong hoặc ngoài bệnh viện và mang theo hồ sơ bệnh án của người bệnh.

 • Phổ biến nội quy bệnh viện, hướng dẫn nơi ăn, ở, vệ sinh, giáo dục sức khỏe cho người bệnh; phải thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.

 • Hỗ trợ người bệnh nặng tắm rửa, cắt tóc và vệ sinh cá nhân theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA NGOẠI

I. CHỨC NĂNG:

Khoa Ngoại làm việc theo chế độ thủ trưởng, trưởng khoa là người lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của khoa theo chức năng nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của khoa trước Giám đốc Trung Tâm Y tế và Phó Giám đốc phụ trách khối

Khoa Ngoại là khoa lâm sàng thực hiện khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú chủ yếu là các chấn thương chỉnh hình tứ chi, chấn thương đầu mặt, bỏng, bệnh lý nhiễm trùng, các vết thương và bệnh lý mô mềm khác …

II. NHIỆM VỤ: Khoa thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp đón khám, điều trị bệnh nội và ngoại trú các bệnh lý ngoại khoa thuộc chuyên ngành ngoại chấn thương, bỏng, các vết thương, bệnh lý mô mềm.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người bệnh đang điều trị tại khoa và hướng dẫn người bệnh phòng bệnh, chữa bệnh thông thường, các bệnh xương khớp như thoái hóa, loãng xương…

3. Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả máy móc, thiết bị được trang bị.

4. Áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị.

5. Tham gia nghiên cứu khoa học ứng dụng kỹ thuật mới vào công tác chẩn đoán, điều trị, hướng dẫn học sinh đến thực tập tại khoa.

6. Tổ chức công tác hành chính khoa, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo qui định. Thực hiện các chế độ, quy chế công tác chuyên môn do TTYT quy định.

7. Khám sức khỏe cho người lao động.

8. Thực hiện các thủ thuật, phẩu thuật được Sở Y tế phê duyệt.

9. Thực hiện các quy chế chuyên môn mà Bộ y tế ban hành còn hiệu lực.

10. Tham gia các đợt tập huấn trong và ngoài bệnh viện.

11. Đưa cán bộ đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và các hội đồng khác.

12. Hổ trợ công tác khám và điều trị bệnh tại khoa Khám bệnh, khoa HSCC, thận nhân tạo khi có yêu cầu.

13. Phối hợp với các khoa, phòng khi có yêu cầu.

14. Tham gia cấp cứu ngoại viện khi có nhu cầu.

15. Một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phận công

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA PHỤ SẢN

(CS Tân Tây- CS Tân Hòa)

 1. Nhiệm vụ chung:

Khoa Phụ Sản là khoa lâm sàng có nhiệm vụ đở đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em sơ sinh và khám chữa bệnh phụ khoa, chỉ đạo tuyến, tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hóa gia đình.

Thực hiện công tác chất lượng bệnh viện tại Trung tâm Y tế

 1. Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Tại buồng khám chuyên khoa phụ sản:

 1. Các thành viên trong buồng khám thực hiện đúng qui chế khám chửa bệnh, qui chế công tác ngoại khoa, qui chế kiểm soát nhiễm khuẩn

b. Một số công tác đặc thù khi khám chuyên khoa Phụ Sản :

Trưởng khoa có trách nhiệm bố trí các buồng khám theo hạng Trung tâm y tế tương đương bệnh viện hạng 3 :

 • Buồng khám thai, buồng khám phụ khoa, buồng thủ thuật, nơi cọ rửa và cất dụng cụ vệ sinh

 • NHS khám bệnh có trách nhiệm:

 • Khám thai đúng 9 bước theo chuẩn quốc gia, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng tiền sản và làm hồ sơ bệnh án nhập viện, nếu phát hiện trường hợp bất thườngmời bác sỉ khámlại giải quyết kịp thời.

 • Khám phụ khoa phải khai thác bệnh kết hợp cận lâm sàng, làm hồ sơ bệnh án phụ khoa.

 • Căn cứ vào kết quả khám bệnh mà cho bệnh nhân được điều trị ngoại trú hay nội trú theo qui định.

 1. Tại khoa điều trị và buồng thủ thuật :

       a. Các thành viên trong buồng này phải đặc biệt chú ýthực hiện qui chế ngoại khoa, qui chế kiểm soát nhiễm khuẩn

          b. Một số công tác đặc thù:

 • Trưởng khoa có trách nhiệm bố trí khoa gồm hai bộ phận:

 • Bộ phận sản khoa: Buồng chờ sanh, phòng sanh, phòng hậu sản

 • Bộ phận phụ khoa : buồng khám, buồng thủ thuật

 • Công tác Chất lượng bệnh viện

 • Công tác dinh dưỡng

 • Nữ hộ sinh

 • Theo dõi sát sản phụ ghi đầy đủ các diễn biến vào hồ sơ bệnh án, khi có dấu hiệu cấp cứu sản phụ và thai nhi phải báo bác sĩ kịp thời

 • Thực hiện đỡ đẻ thường, trường hợp đẻ khó phải mới bác sĩ

 • Thực hiện tiêm thuốc tránh thai, cấp thuốc uống tránh thai, cấy que tránh thai

 • Thực hiện đặt vòng, hút thai dưới 7 tuần tuổi , nếu từ tuần thứ 8 đến tuần thứ 12 phải mời bác sĩ

 • Tuyên truyền hướng dẫn về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ trẻ sơ sinh và dân số kế hoạch hoá gia đình.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA NHI

         I.CHỨC NĂNG

 1. Khoa nhi là khoa lâm sàng, thực hiện các phưong pháp không phẩu thuật để chữa bệnh.

 2. Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.

 3. Khoa nhi là khoa trọng điểm, có liên quan đến nhiều chuyên khoa trong Trung tâm; khoa phải bố trí ở gần các chuyên khoa khác của cơ sở, thuận tiện cho công tác hồi sức cấp cứu người bệnh, làm các xét nghiệm lâm sàng.

 4. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới. 

 • II.NHIỆM VỤ

 • Giao kế hoạch giường bệnh, căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện phù hợp theo nhóm bệnh: hô hấp, tiêu hóa nội tiết, huyết học, buồng người bệnh nặng, nhẹ, buồng cấp cứu…

 • Tạo điều kiện cho khoa đảm bảo nhiệm vụ: có buồng làm thủ thuật, để dụng cụ, thuốc cấp cứu, chuẩn bị tiêm truyền, chuẩn bị ăn cho người bệnh. Đủ nước sạch cho người bệnhvà thân nhân sử dụng.

 • Bố trí nơi làm việc của trưởng khoa, bác sĩ điều trị, buồng hành chính khoa, buồng tắm cho các thành viên trong khoa sử dụng.

 • Thực hiện quy chế nhiệm vụ trưởng khoa lâm sàng.

 • Thăm khám bệnh nhi ngay, bổ sung hồ sơ bệnh án, cho làm các xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán xác định bệnh, ghi y lệnh điều trị, chế độ chăm sóc, dinh dưỡng…

 • Mời hội chẩn theo quy chế hội chẩn trong các trường hợp bệnh nặng, khó chẩn đoán hoặc có liên quan đến các khoa khác.

 • Phát hiện kịp thời và xử lý khẩn trương theo quy chế cấp cứu cho người bệnh có diễn biến nguy kịch.

 • Thăm khám lại cho bệnh nhi ít nhất mỗi ngày một lần; sau mỗi lần thăm khám phải ghi vào hồ sơ bệnh án, ghi rõ họ, tên, chức danh.

 • Khi thực hiện các thủ thuật nội khoa, phải giải thích cho người bệnh biết, thực hiện các quy định kỹ thuật bệnh viện, đảm bảo chất lượng, an toàn cho người bệnh; trường hợp phối hợp với các chuyên khoa khác phải trao đổi để chọn kỹ thuật phù hợp, ghi vào hồ sơ bệnh án đầy đủ và chuẩn bị phương tiện cấp cứu chu đáo.

 • Đón tiếp ngay  bệnh nhi và đưa  bệnh nhi vào buồng bệnh.

 • Khai thác các dấu hiệu sinh tồn mời bác sĩ điều trị đến thăm khám và nghiêm chỉnh thực hiện y lệnh.

 • Đưa bệnh nhi có chỉ định đi khám chuyên khoa trong hoặc ngoài bệnh viện và mang theo hồ sơ bệnh án của người bệnh.

 • Phổ biến nội quy bệnh viện, hướng dẫn nơi ăn, ở, vệ sinh, giáo dục sức khỏe cho người bệnh; phải thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.

 • Hỗ trợ bệnh nhi nặng tắm rửa, cắt tóc và vệ sinh cá nhân theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.

 • Khai thác các dấu hiệu sinh tồn mời bác sĩ điều trị đến thăm khám và nghiêm chỉnh thực hiện y lệnh.

 • Hỗ trợ bệnh nhi nặng tắm rửa, cắt tóc và vệ sinh cá nhân theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.

 • Phổ biến nội quy bệnh viện, hướng dẫn nơi ăn, ở, vệ sinh, giáo dục sức khỏe cho người bệnh; phải thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.Đưa bệnh nhi có chỉ định đi khám chuyên khoa trong hoặc ngoài bệnh viện và mang theo hồ sơ bệnh án của người bệnh.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA KHOA

Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 I. CHỨC NĂNG:

- Khoa Y Học Cổ Truyền-Phục Hồi Chức Năng làm việc theo chế độ thủ trưởng, trưởng khoa là người lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của khoa theo chức năng nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của khoa trước Giám đốc Trung Tâm Y tế và Phó Giám đốc phụ trách khối.

- Tham mưu cho Giám đốc trung tâm về công tác phát triển y học cổ truyền và phục hồi chức năng tại trung tâm.

- Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại

- Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến

 II. NHIỆM VỤ: Khoa thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp đón khám, điều trị bệnh nội và ngoại trú các bệnh lý thuộc chuyên ngành như bệnh cơ xương khớp, PHCN sau tai biến mạch máu não…

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người bệnh đang điều trị tại khoa và hướng dẫn người bệnh phòng bệnh, chữa bệnh thông thường bằng các loại thuốc YHCT thông dụng sẵn có tại địa phương.

3. Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả máy móc, thiết bị được trang bị.

4. Áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị.

5. Tham gia nghiên cứu khoa học ứng dụng kỹ thuật mới vào công tác chẩn đoán, điều trị, hướng dẫn học sinh đến thực tập tại khoa.

6. Tổ chức công tác hành chính khoa, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo qui định. Thực hiện các chế độ, quy chế công tác chuyên môn do TTYT quy định.

7. Thực hiện các thủ thuật, phẩu thuật được Sở Y tế phê duyệt.

8. Triển khai thực hiện quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật về y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

9. Tham gia các đợt tập huấn trong và ngoài bệnh viện.

           10.Tham gia hội nghị, hội thảo khoa học về y học và y, dược cổ truyền.

11. Đưa cán bộ đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và các hội đồng   khác.

            12. Phối hợp với các khoa, phòng khi có yêu cầu.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ  KHOA XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

  (CS Tân Tây – CS Tân Hòa)

 1.  CHỨC NĂNG:

 1.  Khoa xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hóa sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị bệnh và công tác dự phòng.

 2. Khoa chẩn đoán hình ảnh là cơ sở thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ…

 1. NHIỆM VỤ:

 1. Bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm thực hiện tốt các xét nghiệm.

 2. Nhân viên xét nghiệm lấy bệnh phẩm nội trú tại phòng lưu bệnh, lấy bệnh phẩm ngoại trú tại khoa xét nghiệm. Riêng các xét nghiệm thuộc khối dự phòng, nhận mẫu từ khoa kiểm soát dịch bệnh hoặc khoa cử nhân viên trực tiếp lấy mẫu phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

 3. Thực hiện các xét nghiệm đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo chính xác, trung thực.

 4. Kết quả xét nghiệm phải được kiểm tra và ghi rõ ràng, đầy đủ vào phiếu xét nghiệm và lưu sổ theo quy định.

 5. Trả kết quả đúng thời gian quy định.

 6. Việc quản lý trang thiết bị và sử dụng vật tư, hóa chất theo đúng quy chế quản lý.

 7. Quản lý máy, thiết bị đúng qui định : Máy phải có hồ sơ lý lịch , bảng hướng dẫn sử dụng , bảo quản và bảo dưỡng định kỳ .Việc sử dụng phải đúng mục đích , thao tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ, chính xác .

 8.  Thực hiện đúng các qui định về bảo hộ lao động và an toàn bức xạ khi tiến hành xét nghiệm và chụp X-quang.

 9. Thực hiện công việc vệ sinh khoa sạch sẽ , đảm bảo trật tự , ngăn nắp cũng như tuân thủ các nguyên tắc an toàn sinh học, và an toàn bức xạ.

 10.  Thực hiện chiếu, chụp và trả kết quả ngay với người bênh cấp cứu. Các trường hợp khác kết quả được trả trong ngày và có ký sổ giao nhận.

 11.  Trên phim và ảnh phải ghi rõ và đủ: Họ tên, tuổi, ngày tháng năm, ký hiệu vị trí phải, trái chính xác của cơ thể người bệnh.

 12.  Tham gia nghiên cứu khoa học , ứng dụng các kỹ thuật mới và chỉ đạo tuyến theo qui định .

 13.  Thực hiện ghi chép , lưu giữ sổ sách , thống kê báo cáo theo qui định .

 14.  Phải đảm bảo an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh.

 15.  Lấy mẫu và bảo quản mẫu xét nghiệm gửi tuyến trên theo qui định.

 16.  Phối hợp với các khoa, phòng trong công tác chuyên môn.

 17.  Tổ chức thực hiện các dịch vụ xét nghiệm thuộc lĩnh vực theo qui định của TTKSBT tỉnh và Sở Y tế.

 18.  Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được giám đốc phân công.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

          I/ Chức năng:

- Tham mưu Ban Giám Đốc về công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trong toàn huyện;

- Quản lý, thực hiện dự án: TCMR, SXHD, Sốt rét;

- Quản lý, sử dụng trang thiết bị phòng chống dịch bệnh.

      II/ Nhiệm vụ:

1/ Dự án tiêm chủng mở rộng:

- Thống kê, giám sát công tác an toàn TCMR hàng tháng toàn huyện cho các xã-thị trấn;

- Xây dựng kế hoạch nhận và phân phối vacxin, bơm kim tiêm và trang thiết bị công tác TCMR cho Trạm Y tế xã - thị trấn theo dự trù hàng tháng;

- Giám sát an toàn tiêm chủng cho các điểm tiêm ngừa hàng tháng;

 - Giám sát tình hình các bệnh truyền nhiễm trong Dự án TCMR;

- Giám sát hoạt động bảo quản trang thiết bị dây chuyền lạnh;

- Báo cáo TCMR theo định kỳ và đột xuất.

2/ Dự án phòng chống sốt xuất huyết:

- Thống kê, giám sát, báo cáo bệnh sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue hàng ngày, tuần, tháng, năm;

- Lập kế hoạch phòng chống SXHD tháng, quí, năm, dự trù vật tư hóa chất xử lý ổ dịch SXHD, dập dịch điểm nóng qui mô ấp-khu phố, xã-thị trấn theo chỉ định dịch tễ và kế hoạch triển khai các đợt chiến dịch diệt muỗi diệt lăng quăng dựa vào cộng đồng trong năm;

- Giám sát hoạt động phòng chống sốt xuất huyết các xã – thị trấn;

- Báo cáo dự án theo định kỳ và đột xuất;

- Lên biểu đồ theo dõi, dự báo dịch SXHD tuần và tháng.

            Ba diệt:

- Giám sát mật độ côn trùng truyền bệnh SXHD hàng tháng tại các xã điểm và ổ dịch mới bộc phát;

- Xử lý ổ dịch theo chỉ định của dịch tễ;

- Lên biểu đồ theo dõi mật độ côn trùng hàng tháng trong năm.

3/Dự án PC sốt rét & Bướu cổ

- Thống kê, giám sát các hộ dân di biến;

- Kéo lam, cấp thuốc uống phòng cho các hộ dân di biến và các hộ xung quanh;

- Theo dõi, phân phối thuốc sốt rét;

-  Lập biểu đồ dịch tễ sốt rét;

- Lập biểu đồ dự báo dịch sốt rét;

- Lên kế hoạch PC SR hàng năm;

- Phối hợp tỉnh giám sát mật độ muỗi sốt rét;

- Lên kế hoạch PC Bệnh Bướu cổ năm;

- Giám sát chất lượng muối Iod  ở các hộ dân và các điểm kinh doanh mua bán muối Iod;

4/ Công tác phòng chống dịch:

- Giám sát, thống kê, báo cáo tình hình bệnh tiêu chảy và các bệnh truyền nhiễm hàng tháng trong toàn huyện;

- Lập kế hoạch PCDB, dự trù vật tư, hóa chất, kinh phí, nhân lực giám sát và chống dịch;

- Giám sát công tác phòng chống dịch bệnh các xã - thị trấn;

- Lên biểu đồ dịch tễ theo dõi dự báo dịch  các bệnh truyền nhiễm.

            Ba diệt:

- Giám sát bọ chét chuột 3 tháng / lần, giám sát ruồi 1 tháng/2 lần tại bãi rác  Kiểng Phước và chợ - Tân Hòa;

- Giám sát mật độ côn trùng hàng tháng tại 2 xã điểm và ổ dịch mới;

- Phun thuốc diệt côn trùng theo chỉ định dịch tễ.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA

Y TẾ CÔNG CỘNG - AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

          A. CHỨC NĂNG:

         Khoa YTCC – ATVSTP là khoa chuyên môn, có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc TTYT huyện triển khai có hiệu quả các nội dung như hoạt động Truyền thông GDSK, Chương trình Phòng chống bệnh không lây nhiễm, Chương trình Phòng chống bệnh Lao, Chương trình Phòng chống HIV/AIDS, Chương trình phòng chống bệnh Phong – da liễu, Chương trình phòng chống bệnh Tâm thần, Chương trình phòng chống các Bệnh về Mắt, hoạt động An toàn Vệ sinh thực phẩm.

          B. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

          B.1. Nhiệm vụ của cá nhân:

 Trưởng khoa chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Khoa YTCC - ATVSTP trước Phó Giám đốc TTYT phụ trách. Phụ trách lãnh vực Truyền thông GDSK, Phòng chống HIV/AIDS, An toàn VSTP, phòng chống bệnh Không lây nhiễm.

Phó Khoa chịu trách nhiệm lãnh vực được phân công phụ trách trước Trưởng Khoa và Phó Giám đốc phụ trách. Phụ trách lãnh vực Chương trình phòng chống bệnh Lao, Phong - Da liễu, Tâm thần, Mắt và khám chữa bệnh BHYT.

Thành viên còn lại của Khoa thực hiện các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Khoa và Ban giám đốc TTYT.

B.2. Nhiệm vụ của khoa

1. Công tác Da liễu- Phong:

* Công tác bệnh phong:

- Xác định chẩn đoán, điều trị, theo dõi bệnh phong, trường hợp nghi ngờ cần chuyển lên tuyến trên hội chẩn.

- Xử trí, điều trị các biến chứng, tác dụng phụ, phản ứng phong nặng vượt khả năng tuyến xã, hoặc chuyển lên tỉnh nếu cẩn thiết.

- Lấy các bệnh phẩm (phiến đồ rạch da) cho bệnh nhân phong để xét nghiệm tại huyện.

- Kiểm tra, giám sát chuyên môn nghiệp vụ cán bộ tuyến xã, đồng thời bổ túc bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chuyên trách.

- Ghi chép, đánh giá độ tàn tật tay, chân, mắt, khám chăm sóc tàn tật, cấp dụng cụ phòng ngừa tàn tật cho bệnh nhân phong mỗi 6 tháng / lần.

- Khám nhóm để phát hiện bệnh phong mới cho các xã năm/ lần (đối với xã có bệnh phong trong vòng 3 năm trở lại đây).

- Có kế hoạch tuyên truyền kiến thức bệnh phong sâu rộng trong cộng đồng cho phù hợp với tình hình của địa phương.

* Công tác Da liễu

- Khám-điều trị các bệnh chuyên khoa Da liễu.

- Khám sức khoẻ cho các đối tượng

- Hội chẩn với các khoa, phòng khác khi có yêu cầu.

* Một số các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm Y tế phân công.

2. Công tác mắt:

- Phối hợp với Khoa Khám bệnh khám bệnh chuyên khoa mắt;

- Khám sức khoẻ cho các đối tượng;

- Khám, sàng lọc cho người già 13 xã, thị trấn nhằm tầm soát bệnh mù do đục thuỷ tinh thể;

- Khám khúc xạ học đường cho học sinh 4 trường: 02 Tiểu học và 02 Trung học Cơ sở;

- Một số các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm Y tế phân công.

3.  Chương trình CSSK Tâm Thần Cộng đồng:

- Thu dung bệnh nhân mới, làm bệnh án gồm bệnh tâm thần phân liệt, động kinh, các bệnh tâm thần khác từ tuyến trên chuyễn về;

- Khám điều tra cơ bản 13 xã – Thị trấn tầm soát bệnh tâm thần để lập hồ sơ bệnh án quản lý;

- Giám sát Chương trình CSSKTT tuyến xã mỗi quí; đồng thời có hướng hỗ trợ những mặt còn tồn đọng;

- Phối hợp cùng với Trạm Y tế xã khám, cấp thuốc cho bệnh nhân mỗi tháng 1 lần, trong trường hợp TYT xã chưa có chuyên trách hoặc chuyên trách chưa được tập huấn;

- Khám, điều trị, cập nhật hồ sơ bệnh án tâm thần khác tại huyện;

- Phối hợp cùng với chuyên trách xã xử trí trường hợp BN lên cơn kích động;

- Sơ kết bệnh án TTPL, Động kinh, tâm thần khác mỗi 6 tháng;

- Đánh giá phục hồi chức năng bệnh TTPL mỗi 3 tháng;

- Phối hợp Phòng khám khám bệnh chuyên khoa;

- Viết bài tuyên truyền về Tâm thần, động kinh, nghiện rượu… gởi GDTT mỗi 3 tháng.

- Một số các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm Y tế phân công.

4. Chương trình chống bệnh Lao

* Khám chữa bệnh:

          - Khám, điều trị các bệnh về phổi.

- Khám phát hiện, điều trị các bệnh lao.

- Theo dõi tất cả các trường đăng ký điều trị.

- Kết hợp với bệnh viện Lao-Bệnh phổi Tiền Giang hội chẩn đối với lao phổi AFB(-), lao ngoài phổi, lao phổi tái phát và lao cũ khác.

- Tư vấn bệnh nhân lao làm xét nghiệm tầm soát HIV. 

- Phối hợp chẩn đoán và điều trị lao phổi AFB(-) ở người có HIV.

- Khám chữa bệnh BHYT ngoại trú

* Thực hiện triển khai xét nghiệm đàm cho những người nghi lao trên địa bàn.

* Thực hiện quản lý chương trình tại huyện

- Lập kế hoạch chi tiết và triển khai các hoạt động chống lao.

- Kiểm tra giám sát hoạt động chống lao các Trạm Y tế và giám sát người bệnh trong quá trình điều trị.

- Thực hiện ghi chép sổ sách, báo cáo.

* Đảm bảo việc quản lý, phân phối, sử dụng thuốc chống lao, cốc đàm, lam kính, hóa chất và trang thiết bị theo quy định chương trình chống lao.

* Một số các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm Y tế phân công.

5. Công tác Truyền thông giáo dục sức khỏe                                                                                   

            - Căn cứ định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, kế hoạch truyền thông- giáo dục sức khoẻ của Bộ Y tế và của tỉnh, để xây dựng kế hoạch Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ (TT-GDSK) và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ trên địa bàn.

- Tổ chức, phối hợp đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, cộng tác viên và các đối tượng làm công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ.

- Tham gia và tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ trên địa bàn.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sản xuất các tài liệu về Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ của đơn vị theo đúng qui định của pháp luật.

- Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ theo chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổ chức việc tuyên truyền giáo dục pháp luật về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và triển khai các công tác tuyên truyền khác trong lĩnh vực y tế khi được Sở Y tế giao.

6. Công tác Phòng chống bệnh không lây nhiễm

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, tâm thần và các bệnh không lây nhiễm khác), bệnh do rối loạn chuyển hóa, tầm soát, sàng lọc, quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng;

- Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực bệnh không lây nhiễm;

- Thực hiện thống kê báo cáo theo quy định

7. Công tác An toàn thực phẩm:

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm; tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

8. Công tác Phòng chống HIV/AIDS

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS;

- Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, các yếu tố nguy cơ; hướng dẫn dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực HIV/AIDS;

- Thực hiện thống kê báo cáo theo quy định

C. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:

         -  Khoa YTCC - ATTP chịu sự quản lý của Ban Giám đốc TTYT và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc phụ trách khoa.

         - Khoa YTCC - ATTP chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan đầu ngành tuyến tỉnh

          - Khoa YTCC - ATTP có nhiệm vụ phối hợp với các Ban ngành đoàn thể, các phòng chức năng và các khoa chuyên môn TTYT có liên quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUNG CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC

13 TRẠM Y TẾ TRỰC THUỘC TTYT HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

       Căn cứ Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy      định về Y tế xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

  1/ Chức năng:

      - Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Trạm Y tế xã) là đơn vị kỹ thuật Y tế đầu tiên tiếp xúc với nhân dân, nằm trong hệ thống Y tế Nhà nước. Trạm Y tế chịu sự quản lý của Trung tâm Y tế huyện về mặt nhân sự và chuyên môn, Tham mưu Ủy ban nhân dân xã  trong công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch.

    - Trạm Y tế xã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

     -Trạm y tế chịu sự quản lý chỉ đạo toàn diện của Giám đốc TTYT huyện về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí và nhân lực Trạm Y tế, xây dựng kế hoạch hoạt động Trạm Y tế. Báo cáo cho UBND xã để có chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể trong xã tham gia vào các hoạt động chăm sóc và BVSKND.    

      - Trạm Y tế có nhiệm vụ giúp Giám đốc Trung tâm Y tế và UBND xã thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác y tế trên  địa bàn.

 2/ Nhiệm vụ của Trạm Y tế xã :

- Lập kế hoạch hoạt động và lựa chọn chương trình ưu tiên về chuyên môn y tế thực hiện 10 tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020 đề nghị trung tâm Y tế huyện và UBND xã duyệt, báo cáo Trung tâm Y tế huyện và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch đã phê duyệt.

- Tham mưu cho UBND xã và Trung tâm Y tế chỉ đạo thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu và tổ chức thực hiện những nội dung chuyên môn thuộc các chương trình trọng điểm về Y tế địa phương.

1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về:

a) Y tế dự phòng:

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về Tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;

- Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;

- Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; y tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;

- Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức sơ cứu ban đầu, khám, chữa bệnh thông thường cho nhân dân tại Trạm y tế và mở rộng dần việc quản lý sức khỏe tại hộ gia đình.

- Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ Y tế ấp và nhân viên Y tế cộng đồng.

- Phát hiện báo cáo kịp thời các bệnh dịch lên tuyến trên và giúp chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh giữ vệ sinh những nơi công cộng, tuyên truyền ý thức bảo vệ sức khỏe cho mọi đối tượng tại cộng đồng.

- Tổ chức phối hợp khám sức khỏe và quản lý sức khỏe cho các đối tượng như người khuyết tật, người cao tuổi, thanh niên tuổi 17, tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

- Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý, có kế hoạch quản lý các nguồn thuốc. Xây dựng phát triển vườn thuốc Nam, kết hợp ứng dụng y học cổ truyền trong phòng và chữa bệnh.

- Quản lý các chỉ số sức khỏe và tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác lên tuyến trên theo quy định thuộc đơn vị mình phụ trách.

b) Khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;

- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật;

- Kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;

- Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

- Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống.

- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

c) Chăm sóc sức khỏe sinh sản:

- Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻ và đỡ đẻ thường;

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

d) Cung ứng thuốc thiết yếu:

- Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định;

- Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

- Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

đ) Quản lý sức khỏe cộng đồng:

- Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

- Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

e) Truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

- Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;

- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

2. Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên Y tế thôn, bản:

1. Đề xuất với Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế huyện) về công tác tuyển chọn và quản lý đội ngũ nhân viên y tế ấp; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên Y tế ấp làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của pháp luật;

2. Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế ấp theo phân cấp.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của pháp luật;

4. Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân:

a) Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã;

b) Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động Y tế vi phạm pháp luật, các cơ sở, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn xã.

5. Thường trực Ban Chỉ đạo hăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khoẻ, xác định vấn đề sức khỏe, lựa chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;

b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

6. Thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

7. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết