Truy cập nội dung luôn

Qui chế làm việc Qui chế làm việc

                                               

       

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG

TTYT HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 126  /QĐ-TTYT

                          Gò Công Đông, ngày 08 tháng 4 năm 2019

                                                                         QUYẾT ÐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc

 của Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông

GIÁM ÐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 3523/QĐ-SYT ngày 28/12/2018 của Sở Y tế Tiền Giang về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Gò Công;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-SYT ngày 20/03/2019 của Sở Y tế phê duyệt Quy chế làm việc Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế huyện  Gò Công Đông,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định Quy chế làm việc của Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông;

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

 

- Sở Y tế (P. TCCB) (báo cáo);

-Như Điều 3;

-Ban Giám đốc TTYT;

-Website TTYT;

-Lưu VT, TC.

 

 

 

 

 

Quy làm việc của Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTYT ngày 02 tháng 4 năm 2019  của Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông)

Tải về tại đây

 

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết