Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ Y Tế

Ngày bắt đầu 27-04-2018 Ngày hết hạn 02-05-2018

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Góp ý dự thảo Bảng điểm kiểm tra Trung tâm Y Tế huyện năm 2018

Ngày bắt đầu 01-03-2018 Ngày hết hạn 08-03-2018

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Đóng góp ý kiến về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút tại QĐ số 35/2014/QĐ-UBND

Ngày bắt đầu 12-06-2017 Ngày hết hạn 15-06-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Đóng góp ý kiến về Quy chiế chi tiêu nội bộ năm 2017

Ngày bắt đầu 14-03-2017 Ngày hết hạn 20-03-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Đóng góp ý kiến dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Ngày bắt đầu 14-03-2017 Ngày hết hạn 20-03-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Góp ý bổ sung danh mục kỹ thuật và phân tuyến kỹ thuật cho Thông tư số 43/2013/TT-BYT và đề xuất bổ sung các kỹ thuật khác

Ngày bắt đầu 02-11-2016 Ngày hết hạn 03-11-2016

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết