Truy cập nội dung luôn

Giáo dục pháp luật Giáo dục pháp luật

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Kế hoạch 423 03-03-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Tại Trung tâm Y tế năm 2021
Công văn 85/2015 18-02-2021 Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
Công văn 03 13-01-2021 Thông báo về tình hình tội phạm và trật tự xã hội trên địa bàn huyện Gò Công Đông
Công văn 02 13-01-2021 Về việc tổ chức nhận thu hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện Gò Công Đông
Công văn 956 12-05-2020 Triển khai thực hiện thông tư số 22/2020/TT -BTC ngay 10/4/2020 cua Bộ Tài Chính
Công văn 19 24-04-2020 CHỈ THỊ về việc tiếp tục phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới
Công văn 01 21-02-2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤP HÀNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TRONG THỰC THI NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Công văn 07/2014/TT-BYT 25-02-2014 Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức
Chỉ Thị 17 09-10-2009 CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỜI GIỜ LÀM VIỆC, KHÔNG UỐNG RƯỢU BIA TRONG GIỜ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

VĂN BẢN MỚI
 V/v triển khai Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế -dân số giai đoạn 2021-2025.
 V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
 V/v triển khai Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2021-2025.
 Lịch tiếp công dân tháng 05
 Quyết định ban hành về mẫu thẻ bảo hiểm y tế
Tất cả videos

Liên kết Liên kết